Karta

 

 logo_1 „НАЧАЛА“ е първата в България небанкова микрофинансираща организация.Oще през 1993г. стартирахме дейността си, а през 1997 г., възприемайки най-подходяща и динамична форма за подкрепа на дребния бизнес създадохме кооперация „НАЧАЛА“ – приемник на целите на фондация със същото име. През 2007 г. Кооперация „НАЧАЛА” регистрира свое еднолично акционерно дружество – финансова институция, според последните промени в Закона за банките, (сега Закон за кредитните институции). „НАЧАЛА 2007” ЕАД е вписана под №BGR00060 в регистъра на БНБ.Нашата мисия е да предоставяме бързи и достъпни финансови услуги с цел стимулиране развитието на малкия и среден бизнес в България. Разработили сме богата гама кредитни продукти, подходящи за всеки човек във всяка ситуация. Правим това, за да има повече успели предприемчиви българи. www.nachala.bg

гр. София,

ул. „Кокиче” № 11

тел.за контакти:

+359 2 960 83 11

+359 88 823-6161

e-mail: arnaudov@nachala.bg

 pop КСК “Русенска популярна каса“ е учредена в края на 1992 г. с цел възстановяване дейността на Русенска популярна банка, която е развивала изключително успешна дейност през периода от 1919г. до 1951г., като влогово-кредитна кооперация от типа Шулце Делич. Днес, когато търговските банки предпочитат да кредитират по големи фирми с добра финансова история, Русенска популярна каса продължава да откликва на всеки, който е решил да търси финансова подкрепа. www.popkasa-rs.com

гр. Русе,

ул. „Пиротска” №10

Тел: 0895 776 577

dudev@popkasa-rs.com

 spk Кооперативен съюз „Съюз на популярните каси” е учреден 1994г. В него членуват 11 кооперации с основен предмет на дейност отпускане на заеми на своите членове за сметка на направените от тях и на техен риск вноски. Основната мисия на кооперациите в съюза е чрез обединението на ресурсите на своите членове, да се създаде една обща икономическа сила, която да им обезпечи по-голяма жизненост и финансова опора. За целия период от учредяването си кооперациите, членуващи в съюза са отпуснали на членовете си 23 900 заема с общ размер равностойността на 84.5 милиона щатски долара, с което са спомогнали да се създадат над 19 600 хиляди работни места. www.popkasi-bg.org

гр.Русе,

ул. „Пиротска” №10

тел.за контакти:

0895776565

phristov@popkasa-rs.com

 vs Кооперация „Възраждане-София“ е учредена в края на 2001 год.

В управлението на кооперацията вземат участие всички член-кооператори чрез гласуване на принципа: 1 член – 1 глас. Решенията се приемат чрез мнозинство. Чрез взаимоспомагателната си каса, кооперацията отпуска заеми на своите членове, за сметка на направените от тях и на техен риск вноски. Оценяваме и купуваме имоти и предоставяме финансови и бизнес консултации.

гр. София,

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №61,ет.2, ап.17

тел.за контакти:

+359 887763935

e-mail: vazrajdane_s@abv.bg

 

dsk

Кооперация „ВЗКАЧС ДОБРУДЖАНСКА СПЕСТОВНА КАСА” град Добрич, със седалище и адрес на управление – гр. Добрич, ул. „Отец Паисий” № 16, е вписана в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 124032356 – ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, вписана в регистъра на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции, притежаваща Удостоверение № BGK00255. Развива дейност от 1996 год. Предоставя кредити за развитие на  стартиращ и съществуващ бизнес в областта на селското стопанство на своите членове. Чрез подпомагане на бизнеса в селските райони са създадени над 1300 работни места. 9300 гр. Добрич,

ул. „Отец Паисий” № 16

тел.за контакти:

+359 897 914360

e-mail: wzka_dsk@abv.bg

 aspk Асоциация на  популярните каси  в  Интернет  е учредена 1999 г. в гр. Пловдив. В нея членуват 17 кооперации с основен предмет на дейност отпускане на заеми на своите членове за сметка на направените от тях и на техен риск вноски. Основната мисия на асоциацията е чрез обединението на ресурсите на своите членове, да генерира приходи, с които да им обезпечи една по-голяма жизненост и финансова опора.  

4000 гр. Пловдив

тел. за контакти:

+359 882 933 400

e-mail: chairman.neichev@gmail.com

 zx640c_716070 CEED България е част от международна мрежа, която оперира в югоизточна Европа. Мисията на организацията е да предоставя на предприемачите и техните ръководни екипи знанието и контактите от които те се нуждаят за да ускорят своя бизнес и да съдейства за създаването и укрепването на една по-добра предприемаческа култура в обществото като цяло. CEED България провежда специално разработени практически обучения във всички сфери на бизнеса. CEED организира работни дискусии, специализирани секторни семинари и срещи с мултинационални компании и инвеститори.

 

www.ceed-bulgaria.org

CEED България

1407, гр.София,

ул.„Бигла” №6, ап.3

тел.за контакти:

+359 2 819 43 17

e-mail: nyarmov@ceed-bulgaria.org

 efinance-logo-sma „Етик Финанс” АД – гр. Пловдив е наследник на дейността на небанкови финансови институции с над 15 години история на паричните и капиталови пазари. Дружеството предлага финансови и бизнес услуги и консултации – парични преводи и платежни услуги за корпоративни и частни клиенти. Компанията притежава конгломерат от бизнес сайтове като нова алтернативна възможност за бизнес развитие чрез електронна търговия, коопериране, финансиране, дистрибуция и маркетинг на продукти и услуги. Собственик е на електронно списание www. financebg.com – финансова медия за новини, анализи и прогнози.

 

www.efinance.bg

гр. Пловдив,

бул. „Христо Ботев“, № 27А

тел.за контакти:

+359 882 933 555

e-mail: efinance.office@gmail.com

 logo Кооперация „ЕКД Аутомол” гр. Пловдив има за цел задоволяването  на  икономически, социални и културни потребности на нейните  членове чрез съвместно осъществяване на търговска дейност на основата на принципите на доброволно участие, взаимопомощ и сътрудничество. www.automol.bg

4000 гр.Пловдив,

бул. „Христо Ботев” № 27А

тел.за контакти:

+359 882 933 492

e-mail: automall.bg@gmail.com

 MIIK Фондация  Международен институт за изследване на кооперациите”  гр.  Пловдив.

Има за цел: Изучаване и разпространение на международния опит в сферата на финансовите кооперации и бизнесмрежите в Интернет; Провеждане на научни изследвания за използване възможностите за кредитни кооперации; Разработване на предложения за законодателни инициативи в тази област; Обучение на кадри за кредитните кооперации; Изработване на ефективна структура и модел на финансовите кооперации и функциониращи бизнесмрежи в България; Осъществяването на необходимите контакти с обществени организации и административните органи на различно ниво.

www.fiicr.eu

4000 гр. Пловдив,

бул. „Христо Ботев” 27а

тел.за контакти:

+359 882 933 405

e-mail: fiicr.office@gmail.com

 

 banner_fmol Популярна каса – 95” АД – Пловдив е дружество  с над  15 години история на паричните и капиталови пазари. До 2014 година дружеството е лицензиран инвестиционен посредник  с над 20 офиса в страната, предлагащ инвестиционни решения и финансови услуги за корпоративни и частни клиенти. Днес „Популярна каса-95“ АД, използвайки натрупания с годините  опит на капиталовите пазари предлага извършването на консултантски услуги, маркетингови проучвания и анализи в сферата на финансите. www.popkasa.bg

4000, гр. Пловдив,

бул. „Христо  Ботев” 27а

тел.за контакти:

+359 882 933 522

e-mail: saedinenie.ilarionova@gmail.com

 sol-pld Кооперация ВККЧЗС-Солидарност”  – гр. Пловдив

Кооперация „Взаимоспомагателна Кредитна Кооперация на Частните Земеделски Стопани „СОЛИДАРНОСТ“ е основана през 1996 г.в гр. Пловдив със 104 члена. Към настоящия момент членовете са над 450. Предлага широка гама от кредитни продукти. През 1996 кредитната кооперация е включена в проект схема на земеделски капиталов фонд (СЗКФ), а през 2000 г е партньор в проекта на Германския кооперативен и Райфайзен съюз (DGRV). Членовете получават и безплатни обучения и консултации и са запознати с най-актуалните тенденции в областта на земеделието и кредитирането. Имат добри отношения с български и чуждестранни кредитни асоциации. Повече от 20 години финансират хора, които работят в областта на земеделието, преработвателната промишленост, услугите, търговията, строителството. Кооперацията се ръководи от екип със специалисти под председателството на д-р инж. Ели Янакиева. Кредитната кооперация е вписана в регистъра на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

www.solidarnostbg.com

4000 гр. Пловдив

ул. „Мизия” №2

тел.за контакти:

+359 89 9949186

e-mail: solidarnostpl@gmail.com

 sol-pld Кооперация ВККЧЗС Надежда-96”-  гр. Плиска

Кооперация „Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частните земеделски стопани Надежда-96” е създадена през 1996 г. от земеделски производители, агрономи, икономисти, инженери, юристи занимаващи се със земеделско производство в района на обл. Шумен. Отговаряйки на условията и изискванията по схема на земеделски капиталов фонд (СЗКФ) кооперацията е включена в проекта и повече от 20 години финансира членовете си, занимаващи се с първична и вторична преработка на селскостопанска продукция. Кооперацията е била партньор по проекта на Германския кооперативен и Райфайзен съюз (DGRV) в България. Кредитират се също така и членове живеещи  и развиващи малък фамилен бизнес в района на област Шумен. От 2008 година изготвят проекти за кандидатстване по ПРСР на своите членове. Кредитната кооперация е вписана в регистъра на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

9920 гр.Плиска

ул. „Георги Ванков” №2

тел.за контакти:

+359 89 7901692

e-mail: vkkchzsnadejda96@abv.bg

 sol-pld Кооперация ВККЧЗК Стопанин-1”  – гр. Хасково

Кооперация „Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частните земеделски стопани Стопанин 1“ е създадена през 1996 г от 105 члена. Същата година Кооперацията е одобрена за бенефициент по програмата схема на земеделски капиталов фонд (СЗКФ), достигайки към настоящия момент 300 членове.  Дейността на  „ВККЧЗС-Стопанин 1” позволява на повече хора живеещи в селските райони и работещи в други сектори на икономиката да се занимават със селскостопанско производство, по този начин да повишат доходите си, ползвайки услугите предоставяни от кредитната кооперация. Кредитната кооперация е вписана в регистъра на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

6300 гр. Хасково

бул. „България” 142 вх.А ап.3 ет.2

тел.за контакти:

+359 87 8445509

e-mail:stopanin1@escom.bg

 sol-pld Кооперация ВЗКАЧС Съгласие-96”– гр. В.Търново

Кооперация „Взаимоспомагателна асоциация на частни земеделски стопани – Съгласие 96”, е създадена през 1996 г от земеделски производители в района на село Русаля, общ. Велико Търново. Кредитната кооперация е една от 33 организации, които са избрани за бенефициенти по схема на земеделски капиталов фонд /СЗКФ/. Повече от 20 години като финансова институция К „ВЗКАЧС Съгласие-96” финансира членовете си, занимаващи се със селскостопански бизнес, както и хората с малък и среден бизнес в селските райони на област Велико Търново. Кредитната кооперация е вписана в регистъра на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

5000, гр.Велико Търново

ул. „Възрожденска” 2б, пощ.кл.2  п.к.39

тел.за контакти:

+359 88 6444812

e-mail:saglasie_96@mail.bg

 sol-pld Кооперация ВККЧЗС Кайнарджа-96” – Кайнарджа

Кооперация „Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частни земеделски стопани – Кайнарджа 96“ е  учредена по Закона за кооперациите на 18.01.1996 г., от 115 членове -земеделски производители и водещи икономисти, агрономи и юристи живеещи  в района на с. Кайнарджа обл. Силистра. К”ВККЧЗС – Кайнарджа 96” e с булстат 118002522  и е вписана като ФИНАНСОВА  ИНСТИТУЦИЯ с Удостоверение под № BGK00235 в регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции. Кредитната кооперация е бенефициент по схема на земеделски капиталов фонд (СЗКФ), и партньор по проект с Германския кооперативен и Райфайзен съюз DGRV.

7550, с. Кайнарджа,

обл. Силистра,

ул. „Георги Токушев” № 10

тел.за контакти:

+359 87 7901004

e-mail: dgstefanova@abv.bg