За нас

„Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране” /БАККОМ/ е учредена през 1999 г. в гр. Пловдив. С национално значение и повече от 20 години БАККОМ обединява и подкрепя членовете си – кооперативни и микрофинансиращи институции 

още...

в България, които играят важна икономическа и социална роля.

БАККОМ обединява създадените кредитни кооперации в Русе, Пловдив, София, Хасково, Добрич, Смолян  и други градове в България и кредитните кооперации „Популярни каси” в началото на 90 години. Малко след това се създадоха по Европейска програма и 32 кооперации – „Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частните земеделски стопани /взкчас/, част от тях също членуват в Асоциацията. Членове на БАККОМ са и големи акционерни дружества, лизензирани от БНБ като финансова институция за кредитиране на малкия и среден бизнес и едно Европейско кооперативно дружество – Аутомол ЕКД. Членовете на БАККОМ са разнообразна професионална група, която създава стойност за своите членове и на техните представители чрез равен акцент върху връзката, развитието и общността.

по-малко

Мисия и цели

Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране /БАККОМ/ работи за подобряване на финансовото и технологично образование на членовете си, бори се с бедността и социалното изключване чрез финансова подкрепа на база етични и устойчиви  принципи.

още...

Усилията на Асоциацията са насочени към разгръщане на кооперативното предприемачество, за развитието на финансовите и земеделските кооперации, както и за интеграция със световната кооперативна финансова общност (и структурите на ЕС).

Мисия на БАККОМ е да подкрепя развитието на етичните финанси в България чрез въвеждане на етично финансиране на дребните предприемачи, реализирането на цели в областта на регионалното развитие, социална подкрепа, намаляването на различията и утвърждаване като равноправен партньор на европейски и световни организации за реализиране на съвместни проекти, програми и други инициативи.

Асоциацията е с натрупана 20 годишна експертност и практика в България. Сътрудничим си съвместно с  над 60 кредитни кооперации, работещи по европейски модели за финансиране, въпреки че нашето кооперативно законодателство все още не е синхронизирано със законодателството в Европейския съюз.

Членовете на БАККОМ работят за превръщане му в национален център за представителство и защита на интересите на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране. БАККОМ е идейно средище за развитие на стопанска взаимопомощ. Насърчават се идеите на кооперативното движение за въвличане на ресурсите на социално слабите в стопански оборот и се координират усилията от организационен характер за кооперативно просвещение и установявяне на кооперативен дух и морал.

Асоциацията работи за по-добро правно надграждане и усъвършенстване на законите, които регламентират кредитно кооперативната дейност. Предложенията, които се правят идват от практическата необходимост и от желанието ни добрите европейски практики да се прилагат и в нашата страна, тъй като кооперативните кредитни институции са важен фактор за развитие на гражданското общество по цял свят. Те са активна част от формалния финансов пазар, като обслужват сектори в регионалната икономиката, където има липса на достъпен кредитен ресурс към хора работещи в малкия и среден бизнес.

Изградената национална мрежа от членове работи за популяризиране на етичното финансиране и изграждане на по-добре функционираща икономика, включва добре работещ сектор на кредитните кооперации и микрофинансиращите институции.

Според членовете на БАККОМ кредитните кооперации, микрофинансиращите организации и взаимоспомагателните каси са крайно необходима форма за финансиране на малкия и среден бизнес и активно подпомагане на предприемчивите българи в техния бизнес.

Работата и постигнатото до момента от кредитните кооперации в районите на страната постоянно ни ангажира към търсенето на по-добро правно надграждане и усъвършенстване на законите, които регламентират дейността им.

Основни предимства на Кредитната кооперация са:

  • Кооперативна собственост и Демократично управление

Клиентите на кооперативната финансова институция са и членове-собственици на институцията. Всеки член има право на един глас при взeмане на решения  касаещи  институцията,  независимо  от  размера  на  инвестираните  в  нея средства. Това      гарантира      решения      насочени      към      подобряване  на предоставяните услуги, а не към печалба.

  • Акцентиране върху предоставянето на финансови услуги

Собствениците на кооперативни финансови институции са инвестирали в институцията за да се ползват от нейните услуги, а именно: от лесно достъпни кредити и от спестовни продукти с реална доходност (доходност по-висока от инфлацията).

  • Самоиздържаща се частна институция

Кооперативните финансови институции не са зависими от донорски фондове, правителствени субсидии или банкови заеми при финансиране на кредитния си портфейл. Основният им източник на средства са от членовете им. Кооперативните финансови институции са устойчиво  пазарно решение.

по-малко

Членство

БАККОМ е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN),където съвместно работим за подобряване регулаторната рамка съобразена с европейските добри практики, участия в обучения, консултации, съвместни проекти, институционално укрепване,

още

осигуряване на финансиране за малкия и дребен производител и други полезни инициативи за членовете.  Споделянето и прилагането на добрите европейски практики са в полза на прозрачността и коректността към членовете и ползвателите на кредитен ресурс. Полагаме усилия за ликвидиране на бедността, безрабо­тицата и създаване на условия за заетост на младите. Членове на БАККОМ взеха участие в общото събрание на Европейската мрежа за микрофинансиране (ЕМN) на 15 юли 2016г. като пълноправен член с право на глас и участваха в пленарните сесии на 13-та международна конференция на ЕМN. Проведоха се ползотворни срещи с представители на сродни организации за сътрудничество в областта на микрофинансирането.
Сдружение БАККОМ е основен инициатор и един от учредителите на „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” 
www.kefp.eu,в който членуват юридически и физически лица, които са съсредоточили усилията си за популяризиране и въвеждане на етичното финансиране на предприемачеството в България.

Благодарение на етичните банки, банковите институции се завръщат към образа си, променен в началото на ХХ век и работят върху възможностите да бъдат отново инструмент за развитие на местни проекти и нови социални инициативи. Чрез дейността си етичните банки насърчават социалното включване, устойчивото развитие, развитието на социалната икономика и социалното предприемачество.

Content

по-малко