Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране” /БАККОМ/ е учредена през 1999 г. в гр. Пловдив като юридическо лице с нестопанска  цел. Тя е водещата организация за бизнес професионалисти и техните фирми в България. Членовете на БАККОМ са една разнообразна професионална група, която създава стойност за своите членове и на техните представители чрез равен акцент върху връзката, развитието и общността. Още от своето създаване основните цели на Асоциацията са да:

  • обединява и подкрепя членовете си – кооперативните и микрофинансиращите институции в България, които играят важна икономическа и социална роля, допринасят за генерирането на по-високи доходи и икономически растеж като ги представлява и защитава интересите им;
  • разработва обща стратегия и насоки за развитие дейността на своите членове;
  • насърчава членове си при осъществяването на дейността им, като им осигурява и подкрепя с организационно-методическа, научно-техническа, финансово-икономическа и маркетингова информация;
  • координира дейността на членовете, в съответствие с възприетите общи цели и задачи, в процеса на осъществяване на общите стратегически цели, проекти и решения;
  • популяризира и развива кооперативното дело в страната и в частност кооперативната кредитна и взаимно-спомагателна система;
  • работи за създаване на система и организация за финансиране на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране;
  • защитава и популяризира идеите и интересите на своите членове пред държавните, обществени и други органи в страната и чужбина;
  • подпомага сътрудничеството на членовете със сродни организации от страната и международни организации и движения;
  • осъществява дейност по подобряване информираността на обществото с възможностите на кооперативно-кредитната дейност на членовете в страната, организиране на обучения на лидерите и мениджмънта, организиране на семинари, конференции и участия в международни пленери.

 

Сдружението е с отворени врати за всеки и членството е доброволно.

 

Мисия на БАККОМ е да подкрепя развитието на етичните финанси в България чрез въвеждане на етично финансиране на дребните предприемачи, реализирането на цели в областта на регионалното развитие, социална подкрепа, намаляването на различията и работи за утвърждаване като равноправен партньор на европейски и световни организации за реализиране на съвместни проекти, програми и други инициативи.

 

БАККОМ е с натрупана 20 годишната експертност и практика в България. Сътрудничи си с над 60 кредитни кооперации, работещи по европейски модели за финансиране въпреки, че българското кооперативно законодателство все още не е синхронизирано със законодателството в Европейския съюз.

 

БАККОМ има изградена национална мрежа от членове, които работят за популяризиране на етичното финансиране и изграждане на по-добре функционираща икономика, включва добре работещ сектор на кредитните кооперации и микрофинансиращите организации.

 

БАККОМ работи ефективно за синхронизиране на националното ни с кооперативното законодателство на ЕС, където кредитните кооперации предоставят 25-30% от кредитния ресурс за малкия и среден бизнес в цяла Европа. Синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС е стратегически важно. Това ще допринесе за осигуряването на стабилността, платежоспособността и конкурентоспособността на националната и европейска икономика.

 

БАККОМ е пълноправен член на „Европейската мрежа за микрофинансиране”  (EMN) – www.european-microfinance.org. Като членове на EMN работим съвместно за подобряване регулаторната рамка съобразена с европейските добри практики, участия в обучения, консултации, съвместни проекти, институционално укрепване, осигуряване на финансирания за малкия и дребен производител и други полезни инициативи за членовете. Споделянето и прилагането на добрите европейски практики са в полза на прозрачността и коректността към членовете и ползвателите на кредитен ресурс, за ликвидиране на бедността, безрабо­тицата и за създаване на условия за заетост на младите хора.

 

БАККОМ е инициатор и един от учредителите на „Асоциация за етично финансиране” www.kefp.eu, в който членуват юридически и физически лица, които са съсредоточили усилията си за популяризиране и въвеждане на етичното финансиране на предприемачеството в България. Благодарение на етичните банки, банковите институции се завръщат към образа си, променен в началото на ХХ век и работят върху възможностите да бъдат отново инструмент за развитие на местни проекти и нови социални инициативи. Чрез дейността си етичните банки насърчават социалното включване, устойчивото развитие, развитието на социалната