Член на Асоциацията може да бъде всяко физическо и юридическо лице – кредитна кооперация, други микро-финансиращи организации и финансово- консултантски фирми, които желаят да работят за постигане на целите на Сдружението, като се съобразяват с решенията на ръководните му органи.

Членът на Сдружението има право:
1. Да участва в неговата дейност и да се ползва от него;
2. Да участва и да гласува в ОС, както и да бъдат избирани неговите представители в органите на Сдружението;
3. Да иска обяснение от нейните органи за неизпълнение на приетите решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;
4. Да иска отмяна на незаконните, противоуставни и неправилни решения и действия на нейните органи;

1. Да спазва устава и да изпълнява решенията на ОС и други управителни органи на Сдружението;
2. Да внася членския си внос.
3. Да отговаря пред Сдружението в размер на доказаните по законоустановения ред щети, причинени на Сдружението;
4. Да осъществява дейността си в съответствие с утвърдените от Сдружението вътрешно-нормативни документи, касаещи дейността на Сдружението – правилници и наредби.

Членуването в „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ” е доброволно.
Приемането на нови членове се извършва с решение Общото събрание по предложение на Управителния съвет, въз основа на подадената от кандидата писмена молба. Молбата се депозира на адреса на управление на Сдружението или на електронната поща (e-mail) на Сдружението. Юридическите лица прилагат решение на компетентния им орган на управление за участие в сдружението.
При встъпване в Сдружението всеки негов член задължително посочва своя електронен адрес (E-mail), който ще се ползва за целите на комуникацията със Сдружението.

Членството в Сдружението се прекратява при:
1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. Изключване при неизпълнение на задължения, произтичащи от устава и закона;
3. При прекратяване на юридическото лице-член на Сдружението.